Küsi põrandalahendust

Põrandakonstruktsiooni tugevusarvutuse algandmed

Sisestada andmeväljad:

Projekt:
Projekti pindala: m2
Ehitusettevõtja:
Tellija:
Telefon:
Kontaktisik:
E-mail:

I Aluse andmed:

Ev2-väärtus plaatkoormustesti tulemusena aluselt Ev2= MN / m2
või turbetegur k=
 
Aluse struktuur k.a. aluspinnas, kihtide paksus (kui on teada):

II Koormused:

põrand sisetingimustes, põrand välistingimustes
Põrandale planeeritud tegevus vmt.:
 
Erilised nõuded põrandapinnale (n. tasasus, tolmuvabadus, dielektrilisus):
 

Koormused:

ühtlaselt jaotatud koormus: q= kN / m2
 
Punktkoormused:
Riiulsüsteemid: koormus ühe riiuli jala kohta: F= kN
tugiplaatide mõõtmed: bxd= xcm
riiulijalgade samm pikisuunas: Lx= m
sama ristisuunas: Ly= m
 

Liikurkoormused:

tõstuki tüüp, brutokaal:
maksimaalne rattakoormus: F= kN
kontaktpinge ratta all: p= N/mm2
rehvi liik:
õhkrehvid
täiskumm-rehvid
vulkaniseeritud rehvid
veoauto brutokaal: kN
veoauto maksimaalne rattakoormus: F= kN

Muud punktkoormused: (n. rasked tootmismasinad, seinad, postid.)

III Esialgselt planeeritud põrandakonstruktsioon:

betooni klass:
põrandaplaadi paksus: d=cm
ülemine/alumine armatuur: /

IV Muud tähelepanekud:

 

 

Source data of the floor construction strength calculation

Insert data fields:

Project:
Floor space: m2
Building contractor:
Client:
Telephone:
Contact person:
E-mail:

I Data of the subbase:

Ev2-value as the result of the plate load test from the subbase Ev2= MN / m2
or modulus of subgrade reaction k=
 
Structure of the subbase, including subsoil, layers thickness (if it is known):

II Loads:

Indoor, outdoor
Activities planned on the floor:
 
Special requirements for the floor area (e.g. Smoothness, free of dust, dielectric):
 

Loads:

uniformly distributed load: q= kN / m2
 
Point loads:
Rack systems: load of the one leg of the rack: F= kN
Rack base plate measurements: bxd= xcm
Distance of the rack legs from longitudinal direction: Lx= m
Same from perpendicular direction: Ly= m
 

Dynamic loads::

type of the fork lift truck, gross weigth:
maximum wheel load: F= kN
contact pressure under the wheel: p= N/mm2
type of tire:
pneumatic tires
solid rubber tires
vulcanized tires
truck gross weigth: kN
maximum wheel load of the truck: F= kN

Other point loads: (e.g. heavy production machines)

III originally planned floor construction:

concrete class:
floor thickness: d=cm
top/bottom reinforcement mesh: /

IV other comments: